دانلود فایل(مطالعات زمین شناسی اقتصادی ژئوشیمیایی معادن مس عباس آباد شاهرود و برآورد پتانسیل معدنی آنها)

مناطق عباس آباد اکثراٌ از سنگهای آندزیتی - تراکی بازالت تشکیل شده است که در قسمت جنوب غربی منطقه توسط یک سکانس رسوبی دوران سوم پوشیده شده است . در شمال و غرب عباس آباد سنگهای آتشفشانی غالباٌ از نوع گدازه دارای ترکیب آندزیتی تا تراکی بازالت تا الکالی مطالعات زمین شناسی اقتصادی ژئوشیمیایی معادن مس عباس آباد شاهرود و برآورد پتانسیل معدنی آنها||بی وای50086942|byf40092624|زمین شناسی,ژئوشیمیایی,معادن مس,کوولیت,آندزیت,سنگهای آتشفشانی,کانسار
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مطالعات زمین شناسی اقتصادی ژئوشیمیایی معادن مس عباس آباد شاهرود و برآورد پتانسیل معدنی آنها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مناطق عباس آباد اکثراٌ از سنگهای آندزیتی - تراکی بازالت تشکیل شده است که در قسمت جنوب غربی منطقه
توسط یک سکانس رسوبی دوران سوم پوشیده شده است . در شمال و غرب عباس آباد سنگهای آتشفشانی
غالباٌ از نوع گدازه دارای ترکیب آندزیتی تا تراکی بازالت تا الکالی اولیون بازالت، اگلومراو توف وجود دارد که در
بخش هایی از این گدازه ها کانه سازی مس انجام شده است . در بخش شمالی دو لایه از گدازه اندزیتی وجود دارد که کانه سازی شده و با سنگهای رسوبی دوران سوم کم و بیش هم شیب می باشند، این سنگها معمولاٌ
دانه ریز می باشند . ضخامت سنگهای رسوبی بین قسمت اصلی آندزیت و لایه های آندزیتی بطرف جنوب غربی
به تدریج کم می شود و در بخش معدن بزرگ و دا من جلاء ناپدید می گردد. در این ناحیه توده های رسوبی و
آتشفشانی هر دو بطور خفیف چین خورده اند . در جهت شرقی ( دامن جلاء ) کانسار مس در یک یا دو لایه
آندزیتی در حد بین سنگهای آتشفشانی و رسوبی تشکیل گردید و کانه سازی مس به صورت پرشدگی
شکستگیها و درزه های تشکیل شده است.کانی سازی در منطقه با توجه به مطالعات انجام شده از نوع رگه ای گرمابی بوده و در سری سنگهای
ولکانیکی و ولکانیکی رسوبی اتفاق افتاده است . کانه های عمده کانسارهای این منطقه کالکوسیت، دیژنیت،
کوولیت، بورنیت و کانه های کربناته و اکسیده مس، ماگنتیت و هماتیت می باشد و سنگها ی ولکانیکی
منطقه از نوع الکالی اولیوین بازالت- تراکی بازلت تا تراکی آندزیت بازالت می باشند.
با توجه به مطالعات انجام شده و حفاری های انجام شده مدلل گردید که کانه سازی در عمق به صورت رگه ای ادامه داشته و می توان ذخایر زیادتری در منطقه انتظار داشت و پتانسیل خوب کانه سازی در منطقه وجود دارد.